top of page

VEILIGHEIDSCULTUUR

VEILIGHEIDSLADDER

RMC Dienstverlening

Afhankelijk van de situatie kan RMC ondersteuning bieden aan organisaties die met de Veiligheidsladder VCL aan de slag willen:

 

1. Is de VCL nieuw voor jou en overweeg je certificering?

 

RMC kan het volledige traject richting certificering ondersteunen. 

  • Vaststellen van scope & ambities  

  • Uitvoeren Self Assessment + GAP analyse

  • Opstellen Interventie plan 

  • Ondersteuning bij implementatie waar nodig

  • Begeleiding tijdens pre- en certificatie audits

De rol van RMC kan hierin variëren van projectleider tot het inbrengen van inhoudelijke expertise op specifieke onderdelen waar deze nodig is. Hieronder hebben we een aantal trainingsmodules opgenomen die door RMC zijn ontwikkeld om een effectieve implementatie van de VCL vorm te geven.  

2. Ben je reeds gecertificeerd?

Goed zo! En heb je ook al nagedacht over een vervolgstap? Wil jouw organisatie eerst even op adem komen, of zijn er uit de certificering al een aantal aandachtsgebieden naar voren gekomen waar je mee aan de slag wilt voor hercertificering? 

Cultuur​verandering is een continu proces dat dus ook continue aandacht behoeft: we gaan graag met je in gesprek om te bepalen hoe we houw proces hierin het beste kunnen vorm geven en ondersteunen waar nodig.  

3. Ben je gecertificeerd en klaar voor de volgende stap?

Gefeliciteerd! Een trede omhoog stappen klinkt simpel, maar kan ook heel uitdagend zijn gezien de eisen die vanuit de certificering hieraan worden gesteld. Afhankelijk van jouw huidige niveau, ambities en planning bekijken we graag hoe we jouw vervolgstap het beste zouden kunnen aanpakken en ondersteunen waar nodig. 

Training & Workshops 

We hebben een aantal modules ontwikkeld die we gebruik binnen VCL trajecten om deze soepel te laten verlopen: 

  1. Awareness workshop/ webinar: biedt een perspectief op de VCL voor jouw organisatie. Focus ligt op het genereren van een duidelijk begrip en afstemming van verwachtingen. Hiermee kan een platform worden gecreëerd waarop de implementatie kan worden vormgegeven.   

  2. VCL implementatie workshop: waar begin je mee en hoe ziet het volledige traject er uit voor jouw organisatie? Op welke elementen kun je verder bouwen en waar is er nog werk aan de winkel? Het is raadzaam om betrokken stakeholders al vroeg te betrekken. 

  3. VCL NORM kennis: biedt in detail inzicht in de fundamenten en logics onder de VCL norm en certificering. 

  4. VCL Auditor Training: RMC geeft training aan Auditoren van Certificerende Instanties, dus we zijn vrij goed op de hoogte van de elementen waarop specifiek wordt gelet. Wij bieden deze training ook aan voor interne Auditoren zodat deze elementen ook pro-actief binnen eigen audits kunnen worden meegenomen. 

NB: aanvullende trainingsmodules kunnen beschikbaar worden gemaakt indien het implementatie- , of verbeterproces hierom vraagt. Waar nuttig en nodig kan onze VCL training worden aangevuld met leiderschapstraining, of specifieke modules die gericht zijn op het verhogen van veiligheidsbewustzijn op de werkvloer. 

Over de Veiligheidsladder (VCL)

De Veiligheidsladder is bedoeld als maatregel om bedrijven en hun leveranciers te stimuleren om bewust veilig te werken. Nadat het systeem aanvankelijk is ontwikkeld door ProRail, is het sinds 1 juli 2016 in beheer genomen door  NEN. NEN is internationaal erkend als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s). NEN verzorgt het projectmanagement en het secretariaat van het College van Belanghebbenden (CvB) en de Commissie Deskundigen (CvD).

Doel

De Veiligheidsladder stimuleert het veiligheidsbewustzijn en bewust veilig handelen. Het doel is het terugdringen van het aantal onveilige situaties met minder incidenten (verzuim, schades) tot gevolg. De Veiligheidsladder biedt kaders voor veilig werken voor bedrijven die in diverse sectoren werkzaam zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers.

Opzet

De Veiligheidsladder is een concrete uitwerking van het streven naar een helder en toegankelijk instrumentarium voor veiligheidsbewustzijn als kwaliteitsaspect bij het inkopen van werken, diensten en leveringen. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt als instrument bij aanbesteding in de vorm van een minimumeis of als gunningscriterium. Het uitgangspunt is dat inspanningen voor het naar een hogere trede brengen van het veiligheidsgedrag worden beloond. Hoe precies de Veiligheidsladder wordt toegepast in aanbestedingen blijkt uit de aanbestedingsdocumenten van de opdrachtgever.

Happy reading... 

Veel informatie over de VCL is beschikbaar via: 

http://www.veiligheidsladder.org/

We hebben de algemene Handleiding en het Certificeringsschema alvast voor je bijgevoegd: 

Thanks! Message sent.

RMC English website
bottom of page